معاونت درمان- مطالب آموزشی اداره اعتباربخشی
مطالب آموزشی واحد اعتباربخشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.5704.45709.fa
برگشت به اصل مطلب