مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران- هیات علمی
معرفی اعضا هیات علمی Dr Hossein Ajdarkosh

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/18 | 
CURRICULUM VITAE
Dr. Hossein Ajdarkosh

Dr. Hossein Ajdarkosh finished his medical doctorate in 1992 from Tabriz University of Medical Sciences and then graduated from Internal Medicine speciality in 2000 from the Isfahan university of Medical Sciences, and consequently his subspeciality in gastroenterology at Tehran University of Medical Sciences in 2003.

Contact: Ajdarkosh1345 //at// yahoo.com | Tel/Fax: +98-21-88941831 

Academic Position Associate Professor of Gastroenterology and Hepatology
Academic Degree MD
University Iran University of Medical Sceinces, Tehran, Iran
Hospital Firoozgar Hospital, Tehran, Iran
Research Center Gastrointestinal and Liver Disease Research Center (GILDRC), Tehran, Iran
ORCID -
ResearchGate Profile -
Scopus Profile

-

Google Scholar Profile -
PubMed Articles -
ISI Articles -

َ

>>> Access to the full text of CV <<<<

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=189.31226.54510.fa
برگشت به اصل مطلب