دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesمعرفی/اهم وظایف و فعالیتهای واحد تعالی خدمات بالینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۶ | 
واحد تعالی خدمات بالینی

نام ونام خانوادگی مسئول: الهام منصوریان
سوابق :
 • سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید اسماعیلی
 • مدرس و مربی دانشگاه آزاد ورامین
 • نویسنده و محقق برنامه علمی گوناگون ، شبکه 2 سیما
 • مسئول آموزش اداره پرستاری معاونت درمان
 • مسئول کنترل عفونت معاونت درمان
 • کارشناس ادارات طرح و برنامه ، سوء مصرف مواد و نظارت معاونت درمان
 • کارشناس ارشد اعتباربخشی ملی
e.mansourian.iums@gmail.com                     
محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره 441
تیم کارشناسی اداره شامل :آقای احمد مصطفایی،خانمها شیرازی زاده،فرزانه رجبی
 
معرفی واحد:
تعالی خدمات بالینی در مفهوم کلی به معنای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردم است. تعالی خدمات بالینی به مجموعه برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که هدف از آنها استانداردسازی و ارائه خدمات بالینی با بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه و عوارض ممکن می‌باشد.
تعالی خدمات بالینی شامل دو بخش است:
توسعه دانش نظری مشتمل بر مدیریت دانش در عرصه بالینی
● برنامه‌ریزی‌‌های اجرایی و عملیاتی ارتقای کیفیت فرآیندها و پیآمدهای بالینی
 
اهم وظایف و فعالیت ها:
حیطه مدیریت و رهبری:
ب
رنامه ریزی و اجرای مراحل تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک و عملیاتی حوزه درمان منطبق با
برنامه های توسعه، اسناد بالادستی و سیاستهای دانشگاه.

●   پایش و ارزیابی فصلی و ماهیانه برنامه عملیاتی اختصاصی واحد های ستادی.
 • پایش و ارزیابی ماهیانه برنامه عملیاتی مشترک دانشگاهها.
 
حیطه ظرفیت سازی وآموزش:
مدیریت آموزش (نیاز سنجی، اجرا، ارزیابی و ارتقاء دانش تخصصی مدیران و کارکنان از طریق آموزشهای حضوری و غیر حضوری)
● مشارکت در تهیه، تایید بسته های آموزشی الکترونیکی کارکنان
● توانمند سازی رابطین مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی
حیطه برنامه ریزی و اجرا:
 • تشکیل کمیته های تخصصی (علمی/اجرایی) ذیل با مشارکت نمایندگان ستادی و رابطین مراکز :
· مدیریت راهبردی
· ایمنی بیمار
· آموزش و توانمندسازی کارکنان
· پیشنهادات

 
 • تدوین شیوه نامه های عملیاتی اجرایی برنامه ها در کمیته های تخصصی
 • ارتقای نظام تعالی خدمات بالینی مبتنی بر استانداردها و سنجه های مندرج در الگوهای مدیریت کیفیت
 • استقرار نظام استانداردهای ایمنی بیمار در مراکز
 • مشارکت در  بازنگری برنامه استراتژیک
 • مدیریت خطاها و وقایع ناخواسته
 • برگزاری مستمر نشست مشترک مسئولین دانشگاه با روسا، مدیران و مدیران پرستاری مراکز تابعه
 
 
حیطه پایش و ارزیابی :
 • ارزیابی مستمر مراکز با هدف نهادینه شدن فرهنگ ارتقای کیفیت
 • طرح ریزی برنامه مداخله ای مبتنی بر نیاز برای هر مرکز بر اساس نتایج ارزیابی ها(خودارزیابی مراکز و ارزیابی های ستادی)
 • پیگیری ارتقا مستمر مداخلات
 
اهم وظایف کمیته تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات معاونت درمان
 • تهیه دستور جلسه و دعوت از اعضاء جهت تشکیل جلسه
 • تنظیم پیشنهادها جهت طرح در کمیته تخصصی
 • تشکیل جلسات کمیته تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات با حضور حداقل نصف + یکنفر اعضاء 
 • بررسی دقیق پیشنهادها از نظر فنی، علمی، عملی و قانونی
 • ذکر دلایل کارشناسی جهت تایید یا رد پیشنهاد
 • استعلام از کارشناسان و یا متخصصین سایر حوزه ها جهت بررسی پیشنهادهای خاص
 • تعیین آثار و نتایج اجرایی هر پیشنهاد
 • تنظیم صورتجلسات کمیته تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات و ارسال رونوشت به اعضا پس از اخذ تایید اعضای شرکت کننده
 • شرکت در جلسات کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه حسب مورد
اهم وظایف سردبیر نشریه مجازی نوید ایران( نشریه الکترونیک معاونت درمان ):
 • ابلاغ ضوابط پذیرش مطلب جهت ثبت در نشریه
 • جمع آوری مطالب ارسالی
 • انجام مصاحبه و تامین عکس و خبرمربوطه
 • ویراستاری در چند مرحله*( ویرایش فنی –  ویرایش زبانی، ساختاری – ویرایش محتوایی )
 • ارجاع مطالب جهت اخذ تاییدیه به شورای سردبیری
 • بررسی صفحه بندی و صفحه آرایی مطالب
 • اخذ تاییدیه نهایی مدیر مسئول جهت بارگذاری روی سایت معاونت درمان
اهم وظایف دبیر جلسه شورای مدیران معاونت درمان
 • پیگیری آماده سازی محل جلسه
 • طرح نامه های ارجاعی
 • تنظیم صورتجلسه
 • ارسال یک نسخه از صورتجلسه و ماحصل بحث و گفتگو برای اعضاء جلسه
 • ارجاع نامه های نیازمند اقدام یا پیگیری طبق مصوبه به اداره / واحد مربوطه
 • پیگیری انجام مصوبات قبل
 • بایگانی سوابق جلسات
اهم وظایف مسئول پایش برنامه عملیاتی
 • تعیین مسئول پایش هر فعالیت در معاونت
 • هماهنگی و برگزاری جلسات تدوین ، پایش و آسیب شناسی برنامه های استراتژیک و عملیاتی در معاونت
 • هماهنگی و پی گیری کلیه امور مربوط به برنامه های عملیاتی با حوزه های ستادی وزارت متبوع، ستاد دانشگاه و معاونت / واحد مربوطه در جهت جاری سازی برنامه عملیاتی و نظام پایش آن
 • جمع آوری و تلفیق برنامه های عملیاتی واحدهای زیر مجموعه جهت تدوین برنامه عملیاتی معاونت
 • ابلاغ قوانین و مقررات شیوه نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص برنامه ریزی به واحدهای تحت پوشش
 • پاسخ گوئی و رفع سوالات و مشکلات واحدهای تابعه در خصوص برنامه ریزی عملیاتی
 • برگزاری منظم جلسات هم اندیشی با مسئولین پایش فعالیتها در خصوص پیشرفت آنها و ارسال صورتجلسات به ستاد برنامه دانشگاه
 • برگزاری جلسات اموزشی در خصوص تدوین و پایش برنامه عملیاتی برای واحدهای زیر مجموعه معاونت
 • تهیه و تدوین گزارشهای مرتبط با برنامه راهبردی و عملیاتی
 • کنترل سامانه پایش از نظر صحت ثبت پیشرفت ، بارگذاری مستندات و ثبت و ثبت دلایل انحراف فعالیتها
 • اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در تمامی سطوح معاونت در خصوص برنامه عملیاتی
 • شرکت در جلسات ستاد پایش دانشگاه و ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه
 • همکاری و تعامل مستمر با مدیر پایش و ستاد برنامه دانشگاه
 • انجام کلیه امور محوله از طرف مدیر پایش برنامه های عملیاتی دانشگاه
 • بازنگری سند راهبردی و برنامه استراتژیک حوزه درمان، درصورت تغییر سیاست های کلان در راستای
   برنامه های توسعه و اسناد بالادستی
اهم وظایف مسئول برنامه ارتقاء هتلینگ
 
 • تعیین رابط برنامه هتلینگ در هر مرکز/بیمارستان تابعه
 • هماهنگی و پی گیری کلیه امور مربوط به برنامه هتلینگ  با حوزه دفتر فنی معاونت توسعه دانشگاه جهت اجرای بهینه و پیاده سازی برنامه
 • جمع آوری و تلفیق گزارشات پیشرفت واحدهای زیر مجموعه جهت تدوین گزارش تجمعی میزان پیشرفت برنامه هتلینگ
 • ابلاغ قوانین و مقررات، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص ضوابط و استانداردهای اجرائی هتلینگ به مراکز تابعه
 • پاسخ گوئی و رفع سوالات و ابهامات واحدهای تابعه در خصوص ضوابط اجرائی حیطه های هتلینگ
 • تهیه و تدوین گزارشهای مرتبط با برنامه ارتقاء هتلینگ
 • کنترل سامانه HSE از نظر صحت ثبت پیشرفت ، بارگذاری مستندات و ثبت اطلاعات مندرج
 • نظارت بر روند اجرا و پیشرفت برنامه هتلینگ در مراکز تابعه و تهیه گزارش مربوطه
 • همکاری و تعامل مستمر با دبیرخانه تحول نظام سلامت دانشگاه
   اهم وظایف کارشناس مسئول ایمنی بیمار
 • ابلاغ قوانین و مقررات شیوه نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص استانداردهای ایمنی بیمار به واحدهای تحت پوشش
 • آموزش و توانمندسازی کارشناسان ایمنی مراکز تحت پوشش در خصوص سرفصلهای ایمنی بیمار
 • تهیه و تدوین گزارشهای مرتبط با برنامه بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار
 • پاسخ گوئی و رفع سوالات و ابهامات واحدهای تابعه در خصوص استانداردهای ایمنی بیمار
 • همکاری و تعامل مستمر با مسئول برنامه های کشوری ایمنی بیمار در وزارت متبوع
 • ارزیابی استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار درمراکز و بیمارستان های تحت پوشش
 • برگزاری منظم کمیته ایمنی بیمار و جلسات هم اندیشی  با مسئولین ایمنی بیمار مراکز تحت پوشش
 • پیاده سازی برنامه مدیریت خطاهای درمانی و شرکت در کمیته های تحلیل ریشه ای وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار مراکز تحت پوشش
 • انجام کلیه امور محوله از طرف کارشناس مسئول برنامه های کشوری ایمنی بیمار وزارت متبوع
    اهم وظایف مسئول آموزش کارکنان حوزه درمان:
 
 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه آموزش کارکنان بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه و معاونت درمان
 • نیازسنجی و اولویت بندی آموزشی واحدهای ستادی و محیطی (یکبار در سال)
 • بررسی و ویرایش طرح درس و عناوین آموزشی درخواستی ستادی و محیطی با مشارکت رابطین ستادی
 • هماهنگی در اولویت بندی آموزشی و اعلام عناوین آموزشی به دانشگاه به منظور اخذ مجوز
 • ابلاغ مجوزهای تایید شده آموزش ضمن خدمت دانشگاه به کلیه واحدهای ستادی و محیطی
 • تدوین تقویم آموزشی حوزه درمان
 • اطلاع رسانی دوره های آموزشی به کلیه مراکز تحت پوشش
 • برگزاری جلسات دوره ای کمیته آموزش ضمن خدمت کارکنان حوزه درمان (بر حسب مورد)
 • ثبت اطلاعات دوره های آموزشی در سامانه جام آموزش کارکنان
 • تدوین و به روزرسانی بانک مدرسین حوزه درمان
 • روزآمد نمودن شناسنامه پرسنلی کارکنان حوزه درمان در سامانه جام آموزش
 • مشارکت در تهیه، تایید بسته های آموزشی الکترونیکی کارکنان
 • مشارکت فعال در جلسات کمیته آموزش و توانمندسازی دانشگاه
 • ارزیابی و نظارت بر اثربخشی سطح واکنشی(میزان رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزشی برگزار شده)
 • ارزیابی و نظارت بر اثربخشی سطح یادگیری(پیش آزمون و پس آزمون دوره های آموزشی برگزار شده)
 • ارزیابی و نظارت بر اجرای فرآیند آموزش کارکنان در واحدهای ستادی و محیطی
 • مشارکت در توزیع اعتبارات آموزش(حق التدریس مدرسین و.........)
 • جمع بندی عملکرد آموزشی ستادی و محیطی و اعلام به دانشگاه
 
 
 
 

 

دفعات مشاهده: 2787 بار   |   دفعات چاپ: 135 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر