دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: اخبار اداره:
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۷/۸/۲۲ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده - ۱۳۹۷/۸/۱۵ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۷/۷/۲۴ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۷/۷/۳ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۷/۶/۲۴ -
:: برگزاری جلسه پیش فراخوان - ۱۳۹۷/۶/۱۴ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده - ۱۳۹۷/۶/۷ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۷/۵/۲۴ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده - ۱۳۹۷/۵/۱۷ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۷/۵/۱۰ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۷/۴/۳۱ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۷/۴/۲۵ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۷/۴/۱۲ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۷/۳/۳۰ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده - ۱۳۹۷/۳/۹ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده - ۱۳۹۷/۲/۱۸ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۷/۲/۱۱ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده - ۱۳۹۶/۱۲/۸ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۱۲/۲ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۱۱/۳ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۹/۲۸ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده - ۱۳۹۶/۹/۱۸ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۹/۷ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۸/۲۳ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۸/۹ -
:: برگزاری جلسه پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۸/۲ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۷/۲۵ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۷/۴ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده - ۱۳۹۶/۶/۲۱ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۶/۱۴ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۶/۶/۱۱ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۵/۳۱ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۵/۱۷ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۵/۱۰ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۶/۵/۷ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۴/۲۷ -
:: صورتجلسه ۹۶/۴/۲۴ - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۶/۴/۱۴ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1