دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: کارگاه های آموزشی:
:: کارگاه آموزشی اصول بهسازی و مداخلات ارگونومی در محیط کار - ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ -
:: برگزاری کلاس آموزشی شپ هپاتیت و واکسیناسیون هپاتیت Bجهت رفتگران شهرداری گلستان توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ -
:: برگزاری کمپین آموزشی 2 روزه بیماری ایدز در پایانه حمل و نقل کالای نسیم شهر - ۱۳۹۶/۱۰/۵ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیتبر اساس مدل شپ جهت کارمندان اداره بهزیستی توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۲۸ -
:: کارگاه آموزشی بیماری هپاتیتبر اساس مدل شپ جهت کارمندان اداره بهزیستی توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۲۶ -
:: برگزاری کلاس آموزشی جهت مددجویان راهیان سرزمین روشنایی توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۲۰ -
:: برگزاری کارگاه بیماری التور در مدرسه ابتدایی شهید جوزجانی - ۱۳۹۶/۹/۱۹ -
:: برگزاری سومین کارگاه آموزشی بیماری مالاریا جهت تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۱۴ -
:: برگزاری کلاس آموزشی بیماری ایدز جهت دانش آموزان دبیرستان دخترانه فتح توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۱۴ -
:: برگزاری کلاس آموزشی جهت کارگران کارخانه جهان پروفیل پارس توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۱۲ -
:: برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری و درمان پدیکلوزیس در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۱۲ -
:: به مناسبت گرامیداشت هفته اطلاع رسانی ایدز کلاس آموزشی جهت مددجویان کمپ شمیم زندگی دوباره توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۱۲ -
:: کمپین یک روزه بیماری HIV / ایدز در دانشگاه علمی – کاربردی توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۹/۱۱ -
:: کارگاه وسایل حفاظت فردی و آمادگی قبل و رفتار حین بحرانهای آزمایشگاه و مدیریت پسماند - ۱۳۹۶/۹/۱۱ -
:: همایش آموزشی التور و آنفلوانزا - ۱۳۹۶/۹/۲ -
:: کارگاه آموزشی و آزمون بیماری های التور وآنفلوانزا - ۱۳۹۶/۹/۲ -
:: کارگاه آموزشی و آزمون بیماری های التور وآنفلوانزا - ۱۳۹۶/۹/۲ -
:: کارگاه آموزشی و آزمون بیماری های التور وآنفلوانزا - ۱۳۹۶/۹/۲ -
:: برگزاری جلسه آموزشی التور و دیابت جهت بانوان ورزشکار در پارک بانوان صالحیه - ۱۳۹۶/۸/۳۰ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی سفیران سلامت دانش آموزی در آموزش و پرورش ناحیه 1 توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۸/۲۵ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی سفیران سلامت دانش آموزی در آموزش و پرورش ناحیه 1 توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۸/۲۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی سل و آنفلوانزاجهت دانشجویان دانشگاه پیام نور نسیم شهر - ۱۳۹۶/۸/۲۱ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری و کنترل دیابت ،آنفلوانزا فصلی وپرندگان - ۱۳۹۶/۸/۱۶ -
:: برگزاری دومین کارگاه آموزشی بیماری مالاریا جهت تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۸/۱۶ -
:: برگزاری جلسه آموزشی با موضوع " غربالگری نوزادان" برای کارکنان بیمارستان امام حسین(ع) - ۱۳۹۶/۸/۴ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 13 در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۸/۱ -
:: کارگاه آموزشی آنفلوانزای پرندگان جهت کارشناسان بهداشت محیط مراکز جامع سلامت - ۱۳۹۶/۷/۳۰ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی برنامه سفیران سلامت دانش آموزی توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۷/۲۷ -
:: برگزاری دو کارگاه آموزشی بیماریابی سل و ثبت نظام مراقبت سرفه مزمن در سامانه سیب جهت مراقبین سلامت توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۷/۲۶ -
:: کلاس آموزشی بیماری سل جهت رابطین بهداشت - ۱۳۹۶/۷/۲۵ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی بیماری مالاریا همراه آموزش لام گیری مالاریا جهت مراقبین سلامت توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۷/۲۴ -
:: کارگروه سلامت و امنیت غذا با عنوان "پویش اطلاع رسانی غربالگری نوزادان - ۱۳۹۶/۷/۲۳ -
:: کلاس آموزشی بهبود شیوه زندگی سالم وخودمراقبتی جهت سالمندان - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
:: کارگاه آموزشی شناسایی ، ارزیابی و کنترل مواجهه با سرب در محیط کار - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
:: کارگاه آموزشی بیماری مالاریا - ۱۳۹۶/۷/۱۳ -
:: کارگاه آموزشی بیماری مالاریا - ۱۳۹۶/۷/۱۳ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات پرتابل بازرسی در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۷/۱ -
:: برگزاری جلسه بازآموزی برنامه ملی خودمراقبتی ویژه بهورزان - ۱۳۹۶/۷/۱ -
:: بهارستان جلسه آموزشی با محوریت آسیب های اجتماعی بر سلامت خانواده - ۱۳۹۶/۷/۱ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی روشهای نمونه برداری از آلایند ه های محیط کار - ۱۳۹۶/۶/۳۰ -
:: کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و ازدواج پایدار - ۱۳۹۶/۶/۹ -
:: برگزاری کار گاه برنامه عملیاتی سفیران سلامت صنایع توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۶/۶ -
:: برگزاری جلسه آموزشی با محوریت آسیب های اجتماعی برسلامت - ۱۳۹۶/۶/۶ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت جهت تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی توسط شبکه بهداشت بهارستان - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: شبکه بهداشت و درمان بهارستان جلسه آموزشی برنامه ملی خودمراقبتی را برگزار کرد - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر جهت رابطین سلامت شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی بیماری هپاتیت و واکسیناسیون هپاتیت Bجهت پرسنل اداره برق منطقه گلستان توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۱۹ -
:: برگزاری کلاس آموزشی تاثیرات مثبت نماز بر روابط زوجین با همکاری امام جمعه نسیم شهر و شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۱۶ -
:: برگزاری کلاس آموزشی ایدز، سل وهپاتیت B ،C همراه با واکسیناسیون هپاتیتB جهت افاغنه منطقه اورین توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۱۴ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی و آزمون بیماری های التور وسل جهت گروه تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی زیر مجموعه شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۱۴ -
صفحه 1 از 10    
اولین
قبلی
1