دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: مناقصه واگذاری امور تعمیر، راهبری و نگهداری آسانسور مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۶/۴/۱۷ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۶/۴/۱۷ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۶/۴/۱۷ -
:: مزایده واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۶/۴/۳ -
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۶/۴/۳ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۴/۳ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی - ۱۳۹۶/۴/۳ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۶/۴/۳ -
:: مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده - ۱۳۹۶/۳/۲۱ -
:: مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۶/۳/۲۱ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان معاونت های بهداشتی و درمان - ۱۳۹۶/۳/۲۱ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۶/۳/۱۰ -
:: مناقصه واگذاری خدمات هتلداری و تهیه و توزیع غذا جهت مجتمع رفاهی فرهنگی هتل آپارتمان ابرار شهر مشهد - ۱۳۹۶/۳/۱۰ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۶/۳/۱۰ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان و کارورزی دانشکده پرستاری و مامایی و مدیریت - ۱۳۹۶/۳/۱۰ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان - ۱۳۹۶/۲/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان معاونت غذا و دارو - ۱۳۹۶/۲/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۶/۲/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۶/۲/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۶/۲/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری مرکز بهداشت شمال غرب - ۱۳۹۶/۱/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور راهبردی و نگهداری تاسیسات بیمارستان هفتم تیر - ۱۳۹۶/۱/۳۰ -
:: مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده - ۱۳۹۶/۱/۳۰ -
:: مزایده واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۶/۱/۳۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خودروسواری مدیریت امور عمومی (پردیس همت) - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبردی و نگهداری تاسیسات بیمارستان هفتم تیر - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافتی کتابخانه مرکزی - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری مشارکتی بخش لیزرپوست مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مدیریت امور عمومی (پردیس همت) - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه پنج ساله به همراه سرمایه گذاری انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهدای یافت آباد بانضمام بیمارستان های شهید فهمیده و لولاگر - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری معاونت های بهداشتی و درمان - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویی و خودروسواری دانشکده پزشکی - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری معاونت غذا و دارو و مجموعه مدد ایران - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -
صفحه 2 از 10