دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۳/۱۲/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروسواری معاونت غذا و دارو و مجموعه مدد ایران - ۱۳۹۳/۱۲/۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد اکو و تست ورزش به مدت 1 سال بیمارستان لولاگر - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد آزمایشگاه به مدت 5 سال بیمارستان لولاگر - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مرکز درمان و بازپروری معتادان - اخوان شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان ستاد مرکزی (همت) - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آنتی ویروس کامپیوترهای دانشگاه - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد فیزیوتراپی به مدت یک سال به همراه سرمایه گذاری بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروسواری ستاد مرکزی (همت) - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد توانبخشی به مدت یک سال به همراه سرمایه گذاری بیمارستان شفایحیائیان - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب دانشجویی و خودرو سواری دانشکده پزشکی - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بوفه به مدت 1 سال بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد فیزیوتراپی به مدت 3 سال به همراه سرمایه گذاری بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز تصویربرداری به مدت 5 سال به همراه سرمایه گذاری بیمارستان فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز تصویربرداری به مدت 5 سال به همراه سرمایه گذاری بیمارستان لولاگر - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بخش لیزیک به مدت 5 سال به همراه سرمایه گذاری مجتمع آموزشی پژوهشی و درمانی حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز تصویربرداری به مدت 5 سال به همراه سرمایه گذاری بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافتی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۳/۹/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تاسیسات بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۳/۹/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و نظافتی معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۳/۹/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافتی مرکز بهداشت شمال غرب - ۱۳۹۳/۹/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروسواری مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروسواری شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای فروش ملک قنات کوثر - ۱۳۹۳/۹/۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان اکبرآبادی - ۱۳۹۳/۸/۱۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب شبکه بهداشت رباط کریم - ۱۳۹۳/۸/۱۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب و خودروسواری بیمارستان روانپزشکی - ۱۳۹۳/۸/۱۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب و خودروسواری بیمارستان روانپزشکی - ۱۳۹۳/۸/۱۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی 2 دستگاه آسانسور بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۳/۸/۱۴ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۳/۷/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای خرید دودستگاه چیلر شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۳/۷/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای بازسازی مرکز بهداشت ولیعصر شامل عملیات بازسازی و ...مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۳/۷/۲۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی 2 دستگاه آسانسور بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۳/۷/۹ -
:: مزایده عمومی دومرحله ای واگذاری واحد آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۳/۷/۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای فروش ملک قنات کوثر - ۱۳۹۳/۷/۹ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان فیروزگر - ۱۳۹۳/۶/۲۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای نظافت ساختمان ستاد مرکزی پردیس همت - ۱۳۹۳/۶/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شفایحیائیان - ۱۳۹۳/۶/۲۹ -
:: مزایده دومرحله ای واگذاری واحد رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۳/۶/۲۲ -
:: مزایده دومرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۳/۶/۲۲ -
:: مزایده دومرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۳/۶/۲۲ -
:: مزایده دومرحله ای واگذاری واحد آزمایشگاه بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۳/۶/۲۲ -
:: مناقصه یک مرحله ای تعمیر ، نگهداری و راهبری آسانسور ستاد پردیس همت - ۱۳۹۳/۶/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب و خودروسواری بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۳/۶/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان یافت آباد - ۱۳۹۳/۶/۴ -
صفحه 8 از 10