دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 3 شهرک سجاد و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۴/۱۲/۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 2 توحید و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۴/۱۲/۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان بهارستان (مرکز نسیم شهر 3 و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۴/۱۲/۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان بهارستان (مرکز نسیم شهر 2 و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۴/۱۲/۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره 26 وصال و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۴/۱۲/۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 25 بنیاد مهاجرین و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۴/۱۲/۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره 22 سازمان برنامه و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۴/۱۲/۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 21 حسن آباد و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۴/۱۲/۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 20 پونک و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۴/۱۲/۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره 19 شقایق و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۴/۱۲/۸ -
:: واگذاری خدمات نظافتی کتابخانه مرکزی دانشگاه - ۱۳۹۴/۱۲/۸ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات تکمیل کلینیک ویژه بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی واحد MRI بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تاسیسات بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری معاونت های بهداشتی و درمان - ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری دانشکده پزشکی - ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری معاونت غذا و دارو و مجموعه مدد ایران - ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذا بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری ستاد مرکزی پردیس همت - ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ستاد مرکزی پردیس همت - ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ -
:: مزایده عمومی فروش ملک - ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافتی معاونت دانشجویی و فرهنگی و واحدهای تابعه آن - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای طراحی و اجرای پروژه اتاق تمیز دانشکده فناوری های نوین پزشکی - ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیماستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای غذا مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر - ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات تکمیل کلینیک ویژه بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۴/۹/۲۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده - ۱۳۹۴/۹/۲۸ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۴/۹/۲۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران - ۱۳۹۴/۹/۲۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۴/۹/۲۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۴/۹/۲۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۴/۹/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۴/۹/۱۸ -
:: مناقصه دومرحله ای واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان - ۱۳۹۴/۹/۱۸ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات بازسازی بخش LDR بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۴/۹/۳ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات بازسازی پیست تارتان زمین ورزشی پردیس شهید همت - ۱۳۹۴/۹/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۴/۹/۳ -
صفحه 5 از 10 -    برو به صفحه قبلی  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  بعدی