دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا به همراه سرمایه گذاری در قالب بازسازی و تامین تجهیزات به مدت 3 سال بیمارستان شهدا - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی بانضمام مرکز حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۵/۱۰/۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذا بیمارستان فیروزآّبادی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافتی معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: ارزیابی کیفی پروژه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی و محوطه بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۵/۹/۱۷ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۵/۹/۱۷ -
:: مناقصه دو مرحله ای پروژه احداث کلینیک ویژه تخصصی نسیم شهر شهرستان بهارستان - ۱۳۹۵/۹/۱۷ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۵/۹/۱۷ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۵/۹/۱۷ -
:: مناقصه دو مرحله ای پروژه احداث اسکلت فلزی کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای پروژه عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی مرکز تولد بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۵/۸/۲۲ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران - ۱۳۹۵/۸/۲۲ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای پیش بیمارستانی شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۵/۸/۲۲ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۵/۸/۱۵ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی پنج ساله به همراه سرمایه گذاری بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۵/۸/۱۵ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه پنج ساله به همراه سرمایه گذاری انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم - ۱۳۹۵/۸/۱۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۵/۸/۵ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۵/۸/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی پردیس همت - ۱۳۹۵/۸/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۵/۷/۱۷ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان - ۱۳۹۵/۷/۱۷ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۵/۷/۱۷ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم - ۱۳۹۵/۷/۱۷ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۵/۷/۱۷ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مرکز بازپروری معتادان اخوان شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۵/۷/۱۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی سه ساله به همراه سرمایه گذاری بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۵/۷/۱۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی تصویربرداری هفت ساله به همراه سرمایه گذاری بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۵/۷/۱۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۵/۶/۱۷ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۵/۶/۱۷ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی بخش آنژیوگرافی به همراه سرمایه گذاری بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۵/۶/۱۷ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۵/۶/۳ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۶/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات و تلفنخانه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۶/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۵/۶/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۵/۵/۲۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات مرکز آموزشی و فرهنگی ایران (شهر رامسر) - ۱۳۹۵/۵/۲۳ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی تصویربرداری بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۵/۲۳ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۵/۵/۲۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۵/۵/۲۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری ، راهبری و سرویس و تعمیر آسانسورهای مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۵/۵/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری تاسیسات و تلفنخانه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۵/۵ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۵/۵ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۵/۵/۵ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای انجام پروژه طراحی و اجرای اتاق های عمل مدولار مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۵/۴/۲۶ -
صفحه 3 از 10