دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۶/۲/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۶/۲/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان معاونت غذا و دارو - ۱۳۹۶/۲/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان - ۱۳۹۶/۲/۳۰ -
:: مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده - ۱۳۹۶/۱/۳۰ -
:: مزایده واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۶/۱/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور راهبردی و نگهداری تاسیسات بیمارستان هفتم تیر - ۱۳۹۶/۱/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری مرکز بهداشت شمال غرب - ۱۳۹۶/۱/۳۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خودروسواری مدیریت امور عمومی (پردیس همت) - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبردی و نگهداری تاسیسات بیمارستان هفتم تیر - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافتی کتابخانه مرکزی - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری مشارکتی بخش لیزرپوست مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه پنج ساله به همراه سرمایه گذاری انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهدای یافت آباد بانضمام بیمارستان های شهید فهمیده و لولاگر - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مدیریت امور عمومی (پردیس همت) - ۱۳۹۵/۱۱/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری معاونت غذا و دارو و مجموعه مدد ایران - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری معاونت های بهداشتی و درمان - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویی و خودروسواری دانشکده پزشکی - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی بانضمام مرکز حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا به همراه سرمایه گذاری در قالب بازسازی و تامین تجهیزات به مدت 3 سال بیمارستان شهدا - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۵/۱۰/۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذا بیمارستان فیروزآّبادی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافتی معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: ارزیابی کیفی پروژه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی و محوطه بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۵/۹/۱۷ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۵/۹/۱۷ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۵/۹/۱۷ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۵/۹/۱۷ -
:: مناقصه دو مرحله ای پروژه احداث کلینیک ویژه تخصصی نسیم شهر شهرستان بهارستان - ۱۳۹۵/۹/۱۷ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: مناقصه دو مرحله ای پروژه احداث اسکلت فلزی کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای پروژه عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی مرکز تولد بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) شهرستان رباط کریم - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۵/۹/۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران - ۱۳۹۵/۸/۲۲ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۵/۸/۲۲ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای پیش بیمارستانی شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۵/۸/۲۲ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی پنج ساله به همراه سرمایه گذاری بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۵/۸/۱۵ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه پنج ساله به همراه سرمایه گذاری انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم - ۱۳۹۵/۸/۱۵ -
صفحه 3 از 11