دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های ضمیمه مرکز بهداشت شمالغرب و مرکز بهداشت غرب (۹ مورد) - ۱۳۹۷/۷/۲۵ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان - ۱۳۹۷/۷/۲۵ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان - ۱۳۹۷/۷/۲۵ -
:: خدمات نظافت پردیس بین الملل - ۱۳۹۷/۷/۲۵ -
:: ایاب ذهاب کارکنان و خودروسواری بیماستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۷/۷/۲۵ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان لولاگر - ۱۳۹۷/۷/۷ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان - ۱۳۹۷/۷/۷ -
:: نانوایی ستاد پردیس همت - ۱۳۹۷/۷/۱ -
:: بخش دیالیز بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۷/۶/۲۶ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۷/۶/۲۶ -
:: آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده - ۱۳۹۷/۶/۱۷ -
:: بوفه مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۷/۶/۱۷ -
:: تعمیرات، نگهداری و راهبری تاسیسات و تلفنخانه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۷/۶/۱۷ -
:: خدمات نظافت بیمارستان لولاگر - ۱۳۹۷/۶/۱۷ -
:: ایاب ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی - ۱۳۹۷/۶/۱۷ -
:: خودروسواری شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۷/۶/۱۷ -
:: خودروسواری و ایاب ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۷/۶/۱۷ -
:: نانوایی ستاد پردیس همت - ۱۳۹۷/۶/۷ -
:: پایگاه های غیرضمیمه شهری مرکز بهداشت شمالغرب (۳ مورد) - ۱۳۹۷/۶/۵ -
:: ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۷/۶/۵ -
:: واحد آزمایشگاه بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۷/۵/۲۷ -
:: ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز آموزشی درمای شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۷/۵/۲۷ -
:: خرید وارنیش 0.5 درصد معاونت بهداشتی - ۱۳۹۷/۵/۲۲ -
:: واگذاری مرکز همایش های رازی - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: پایگاه های غیرضمیمه شهری مرکز بهداشت شمالغرب - ۱۳۹۷/۵/۱۳ -
:: خرید خدمت بسته های خدمتی (7 مورد) - ۱۳۹۷/۵/۱۳ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۷/۵/۱۳ -
:: ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۷/۵/۱۳ -
:: آزمایشگاه بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۷/۵/۲ -
:: رادیولوژی بیمارستان لولاگر - ۱۳۹۷/۵/۲ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه - ۱۳۹۷/۵/۲ -
:: ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۷/۵/۲ -
:: رستوران پردیس همت دانشگاه - ۱۳۹۷/۴/۲۷ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز خلیج و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک راه آهن و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز حسینیه فردوس و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز دانشگاه شریف و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک هواپیمایی و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز وصال و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز بنیاد مهاجرین و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز سازمان برنامه و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز پونک و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شقایق و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز اکباتان دو و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز صادقیه شمالی و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز تهران ویلا و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز دکتر ناصرنیا و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شهرک ژاندارمری و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شهرک سجاد و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مشارکتی واحد فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی هفتم تیر - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1