شبکه بهداشت و درمان قدس- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

AWT IMAGE                                         

AWT IMAGE  شماره  شبکه    46834550

AWT IMAGEشماره  شبکه        46817187

AWT IMAGEشماره  شبکه        46816327

AWT IMAGEشماره  شبکه         46816924

AWT IMAGEفکس                       46816683

AWT IMAGEواحد بهداشت محیط       46852200    

AWT IMAGEواحد بیماری ها       46885553

AWT IMAGEواحد مالی              46818684

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان قدس:
http://iums.ac.ir/find.php?item=56.1912.43863.fa
برگشت به اصل مطلب