پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- روابط عمومی
بازدید رئیس دانشگاه از آزمایشگاههای دانشکده پیراپزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۱ | 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر حاجی میراسماعیل رئیس دانشگاه، آقای محمودی رییس دفتر ریاست دانشگاه روز شنبه 21 مرداد ماه 1396 از دانشکده پیراپزشکی بازدید نمودند.
در این بازدید که دکتر شیدفر رییس دانشکده پیراپزشکی، معاونین دانشکده، رئیس امور اداری و مسئول خدمات دانشکده نیز حضور داشتند،گزارشی از فعالیت های آزمایشگاههای مختلف دانشکده، تعداد دانشجویان و کارشناسان ارائه شد.
در ادامه دکتر شیدفر به نواقص مهم آزمایشگاهها، نیاز مبرم به بازسازی و مرمت این آزمایشگاهها اشاره نمود.
دکتر حاجی میراسماعیل رییس دانشگاه لزوم بازسازی آزمایشگاهها را تایید نموده و  مقرر گردید در سالجاری حداقل 2 آزمایشگاه بازسازی گردد و مابقی بازسازی ها در سال آینده انجام گردد.
سپس از آزمایشگاه تازه راه اندازی شده میکروبشناسی مواد غذایی در دانشکده بازدید شد، که اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی از مهرماه سالجاری در این آزمایشگاه مشغول به فراگیری آموزش خواهند شد.
دکتر شیدفر در مورد نیاز به برخی تجهیزات مطالبی را بیان کرد و رییس دانشگاه نیز در مورد تأمین برخی وسایل در حد امکان اعلام مساعدت نمود. همچنین برخی تجهیزات و مواد شیمیایی نیز با همکاری معاونت غذا و دارو تأمین میگردد.
در پایان دکتر حاجی میراسماعیل ضمن اعلام مساعدت، از پرسنل دانشکده تشکر و آرزوی موفقیت روزافزون برای دانشکده نمود.


 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31233.53328.fa
برگشت به اصل مطلب