دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- اعضای هیئت علمی دانشکده
اعضای هیئت علمی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی:

 • معرفی گروه

اعضای گروه:

کتاب های گروه:

 • A
 • B
 • C

فهرست دروس مورد ارائه گروه

تماس با گروه


سلامت در بلایا و فوریت ها:

 • معرفی گروه

اعضای گروه:

کتاب های گروه:

 • A
 • B
 • C

فهرست دروس مورد ارائه گروه

تماس با گروه


مدیریت اطلاعات سلامت:

 • معرفی گروه

اعضای گروه:

کتاب های گروه:

 • A
 • B
 • C

فهرست دروس مورد ارائه گروه

تماس با گروه


اقتصاد سلامت:

 • معرفی گروه

اعضای گروه:

کتاب های گروه:

 • A
 • B
 • C

فهرست دروس مورد ارائه گروه

تماس با گروه


کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی:

 • معرفی گروه

اعضای گروه:

کتاب های گروه:

 • A
 • B
 • C

فهرست دروس مورد ارائه گروه

تماس با گروه


زبان انگلیسی:

 • معرفی گروه

اعضای گروه:

کتاب های گروه:

 • A
 • B
 • C

فهرست دروس مورد ارائه گروه

تماس با گروه


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.28076.50022.fa
برگشت به اصل مطلب