معاونت بهداشتی- قوانین و مقررات خانواده
قوانین و مقررات خانواده

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ردیف عنوان دانلود
1 دستورالعمل ASQ11 AWT IMAGE
2  دستورالعمل مراقبت ادغام یافته سلامت مادران (ویژه ماما و پزشک عمومی) AWT IMAGE
3  دستورالعمل مراقبت ادغام یافته سلامت مادران (ویژه کاردان و کارشناس بهداشت خانواده) AWT IMAGE
4  راهنمای اجرایی برنامه سبا AWT IMAGE
5  مراقبت ادغام یافته کودک سالم (ویژه پزشک ) AWT IMAGE
6   مراقبت ادغام یافته کودک سالم (ویژه غیرپزشک ) AWT IMAGE
7  مراقبت ادغام یافته ناخوشیهای اطفال (مانا ویژه پزشک) AWT IMAGE
8   مراقبت ادغام یافته ناخوشیهای اطفال (مانا ویژه غیرپزشک) AWT IMAGE
9   AWT IMAGE
10   AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.17766.43906.fa
برگشت به اصل مطلب