معاونت بهداشتی- قوانین و مقررات واحد مدارس
قوانین و مقررات واحد مدارس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ردیف عنوان دانلود
1 دستورالعمل بسته خدمتی سلامت نوجوانان 6-2 سال
2 دستورالعمل طرح آهن یاری دختران دانش آموز
3  دستورالعمل نگهداری شیر در مدارس
4  دستورالعمل بهداشت محیط  مدارس (بوفه ها)
5 آیین نامه بهداشت محیط مدارس
6 دستورالعمل پدیکلوزیس سر دانش آموزان
7 دستورالعمل اجرایی مدارس مروج سلامت
8 دستورالعمل تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموزان
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.17658.43855.fa
برگشت به اصل مطلب