دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

واحد ITآقای دکتر آرش بردبار
ریاست مرکز
مرکز آموزش درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

آقای مهندس حسن مهرجو
مدیر بیمارستان
مرکز آموزش درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

آقای دکتر علی معذوری
مدیر درمان
مرکز آموزش درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم برارپور
مدیریت پرستاری
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

محمد نظری
مسئول حراست
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم مهندس حیدری
مسئول IT

shimasheidariyahoo.com

آقای محمد فضائی
رئیس امور اداری
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم رئیسیان
مسئول کتابخانه
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

آقای حسین قاسمی
مسئول تلفنخانه
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم راسخ
مسئول مدارک پزشکی
مرکز آموزش درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم میرزایی
مسئول تغذیه
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم پاسبان ذوقی
پرستار
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم مشیری
رئیس حسابداری
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم مهندس نگینی
مسئول بهداشت محیط
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم مهندس چراغ زاده
بهداشت حرفه ای
مرکز آموزش درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

آقای محمد دین پژوه
مسئول انبار
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم صمد زاده
مسئول خدمات
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم بدری
مسئول روابط عمومی


خانم گنجی
مسئول مددکاری
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم بخشی
پرستار
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم صفری
مسئول کنترل عفونت
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم حسن دوست
سرپرستار پره ناتال
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم خسرو پور
سرپرستار نوزادان
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم اسدی فرد
سرپرستار POSTNICU
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم پوراصغری
سرپرستار IVF
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم ریاحی پور
سرپرستار بخش زایمان
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم زائری
سرپرستار ژنیکولوژِی
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم شهری
مسئول بهبود کیفیت
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم ایلخانی
سرپرستار سزارین
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم مهندس سلیمانی
مسئول تجهیزات پزشکی
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم حیدری
سرپرستار icu
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

آقای رمضان طایفه
متصدی امور دفتری
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم نقیان
سرپرستار اتاق عمل
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

سلطانپور
سرپرستار اورژانس
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم حسین زاده
سرپرستار درمانگاه
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

آقای سید محمدرضا میر اسدی
مسئول نگهبانی
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

آقای مهندس پیمان لشنی
مسئول تاسیسات
مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

خانم هنرکار

مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی