دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره مرکز
  • هسته های پژوهشی
  • ساختار مرکز
  • همکاران مرکز
  • اولویت های پژوهشی
  • طرح پژوهشی


سال1397

طرح‌های پژوهشی در حال اجرا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ردیف عنوان سال مجری
1

مقایسه وضعیت تامین مالی خدمات سلامت روان در کشورهای در حال توسعه وپیشرفته : مرور سیستماتیک
 

1395 محمدرضا ملکی
2

ارزیابی اقتصادی داروی آلوپورینول در مقایسه با داروی فبوکسوستات برای درمان بیماران مبتلا به نقرس : مرور نظامند

1395 عزیز رضاپور
3

محاسبه هزینه های کمر شکن سلامت و عوامل موثر برآن در سالمندان شهر تهران

1395 حسین مبارکی
4

ارزیابی فن آوری سلامت : مولتی دیتکتور های مختلف سی تی آنژیوگرافی در ارزیابی بیماران عروق کرونر :مرور سیستماتیک و متاآنالیز

1395 عزیز رضاپور
5

بررسی مقایسه ای میزان سرمایه فکری در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور

1395 علی مزدکی
6

بررسی میزان مواجهه با هزینه های کمر شکن سلامت در بین خانوارهای لرستانی دارای بیماری سرطان

1395 عزیز رضاپور
7

مرور نظام مند و متاآنلیز کیفیت زندگی در سالمندان ایرانی با استفاده از پرسشنامه های استاندارد

36-sf

1395 فربد عبادی
8 الگوی اپیدمیولوژی سقوط در سالمندان ایرانی: مطالعه مرور نظامند 1395 فربد عبادی فرد آذر
9

بررسی ایمنی اثر بخشی و هزینه اثربخشی شک ویوتراپی قلبی : مرور نظامند

1395 سودابه وطن خواه
10 طراحی مدل پیش بینی خطر پذیرش سالمندان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران 1395 محمدرضا ملکی
11

بررسی هزینه اثربخشی و هزینه مطلوبیت دارو های ضد فشار خون :مطالعه مرور نظامند

1395 عزیز رضاپور
12

مقایسه نسبت تغییر در درآمد پزشکان و متخصصان و پرستاران قبل و بعد از کتاب جدید ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت و مقایسه میانگین درآمد ها با کشورهای منتخب

1395 علی مزدکی
13

بررسی آثار سالمندی جمعیت بر متغیر های کلان اقتصادی مورد ایران

1395 پوران رئیسی
14

بررسی علل و راهکارهای کاهش کسورات درآمد های اختصاصی

1395 علی سیرابی
15 شناسایی راهکارهای کنترل هزینه در طرح تحول نظام سلامت ایران 1395 علی سیرابی
16 بار اقتصادی میتلایان به آلزایمر در سالمندان شهر تهران در سال 1395 1395 فربد عبادی
17 ارزیابی فناوری سلامت داروی ایوابرادین در مقایسه با آتنولول در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه 1395 حسین شعبانی نژاد
18 بررسی رابطه شایستگی مدیران و عملکرد سازمانی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران 1395 فربد عبادی
19 طراحی الگوی ساختاری مدت اقامت بیماران بستری در مراکز آموزشی و درمانی کشور 1395 سودابه وطن خواه
20 بررسی میزان اثرگذاری طرح تحول سلامت بر مخارج سلامت پرداخت شده از جیب سالمندان 1395 عزیز رضاپور
21 ارزیابی اقتصادی بیماری های قلبی و عروقی 1395 عزیز رضاپور
22 ارزیابی اقتصادی برنامه بازتوانی قلبی در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی و عروقی - مطالعه مرور نظامند 1395 عزیز رضاپور
23 تحلیل اقتصادی طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در طول سالهای 92-95 رویکرد:Differential Cost Consequence Analysis 1395 پوران رئیسی
24 شناسایی چالش ها و راهکارهای رهبری بالینی در ایران :مطالعه کیفی 1395 حمید رواقی
25 تاثیر سن وسالمندی بر هزینه های درمانی بیمارستانی سازمان بیمه خدمات درمانی استان تهران 1395 حسین مبارکی
26 بررسی الزامات اقتصادی فرهنگی و سیاسی جهت توسعه گردشگری پزشکی در کشور از طریق جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی 1395 علی سرابی آسیابر
27 شناسایی چالش ها و راهکارهای رهبری بالینی در ایران: مطالعه کیفی 1395 حمید رواقی
28 طراحی مدل پیش بینی خطر پذیرش سالمندان در بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1395 محمدرضا ملکی
29 بررسی هزینه-اثربخشی و هزینه-مطلوبیت داروهای ضد فشار خون: مطالعه مرور نظام مند 1395 عزیز رضاپور
30 مقایسه نسبت تغییر در درآمد پزشکان متخصص و پرستاران قبل و بعد از اجرای کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت و مقایسه میانگین درآمدها با کشورهای منتخب 1395 علی مزدکی
31

بررسی آثار سالمندی جمعیت بر متغیرهای کلان اقتصادی؛ مورد ایران

1395 پوران رئیسی دهکردی
32 بررسی علل و راهکارهای کاهش کسورات درآمدهای اختصاصی بیمارستان ها 1395 علی سرابی آسیابر
33 شناسایی راهکارهای کنترل هزینه در طرح تحول نظام سلامت ایران 1395 علی سرابی آسیابر
34

بار اقتصادی مبتلایان به آلزایمر در سالمندان شهر تهران در سال

1395

1395 فربد عبادی فرد آذر
35 ارزیابی فناوری سلامت داروی ایواپرادین در مقایسه با آنتولول در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه 1395 حسین شعبانی نژاد
36 بررسی رابطه شایستگی مدیران و عملکرد سازمانی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران 1395 فربد عبادی فرد آذر
37 طراحی الگوی ساختاری مدت اقامت بیماران بستری در مراکز آموزشی و درمانی کشور 1395 سودابه وطن خواه
38 بررسی میزان اثرگذاری طرح تحول سلامت بر مخارج سلامت پرداخت شده از جیب سالمندان 1395 عزیز رضاپور
39 بررسی هزینه-مطلوبیت داروی رزوواستاتین 20 میلی گرم در مقایسه با عدم انجام مداخله جهت پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی در ایران با استفاده از مدل مارکف 1395 عزیز رضاپور
40

برآورد بار اقتصادی بیماری های دهان و دندان سالمندان در ایران،

1394

1394 علی ابوترابی
41 ارزیابی نظام مدیریت عملکرد کارکنان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران 1394 سودابه وطن خواه
42 طراحی مدل ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی 1394 پروین ابراهیمی
43 بررسی رابطه بین هزینه‌های سلامت و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی 1394 فربد عبادی فرد آذر
44 طراحی مدل ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران از طریق محاسبه تعداد بهینه تخت‎های بستری با استفاده از رویکرد برنامه ریزی آرمانی در سال1394 1394 سودابه وطن خواه
45 بررسی تاثیر اجرای کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت بر کسورات بیمه خدمات سلامت در صورت‎حساب‌های ارسالی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال (94-1393) 1394 علی مزدکی
46 عدالت در تامین مالی مخارج سلامت در خانوارهای بیماران قلبی عروقی 1394 عزیز رضاپور
47 هزینه مطلوبیت استنت‌های داروئی در مقایسه با استنت‌های فلزی در بیماران عروق کرونری با آنژین پایدار تحت آنژیوپلاستی (94-1393) 1394 عزیز رضاپور
48 بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و بهره وری کارکنان در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران(1393) 1393 سودابه وطن خواه
49 عوامل موثر بر پرداختی از جیب مراقبت‌های درمانی در بیماران بستری در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران 1392 سید حسام سیدین
50 موانع و تسهیل کننده‌های اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد در میان مدیران پرستاری بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران: پژوهش کیفی 1392 احمد براتی مارنانی
51 محاسبه بار اقتصادی بیماری مالتیپل اسکلروزیس در استان مازندران طی سال1390 1392 نسرین شعربافچی زاده
52 بررسی تاثیر شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی بر سلامت در سال های(2010-2000) 1392 مهدی جعفری
53 بررسی صلاحیت‌های رهبری مورد نیاز مدیران پرستاری در بیمارستان‌های دولتی شهر تهران(1392) 1392 حمید رواقی
54 تحلیل بار اقتصادی بیماری هموفیلی در جمهوری اسلامی ایران (92-1391) 1391 مهدی جعفری
55 تبیین فرآیند تطابق با دستورات مافوق در تکنسین‌های اورژانس پیش بیمارستانی 1391 آیدین آرین خصال
56 تحلیل تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر پرونده الکترونیک سلامت در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391 حمید رواقی
57 رزیابی اقتصادی برنامه های بازتوانی قلبی در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی مطالعه مرور نظاممند 1396 عزیز رضاپور
58

تحلیل اقتصادی طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در طول سالهای 95-92: رویکرد: Differential Cost Consequence Analysis

1396 پوران رئیسی

دفعات مشاهده: 44 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر