دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد امور مالی

تلفن های مرکز: 6 – 56420590 داخلی: 431-314-313-312-311-310

پست الکترونیکی: rk.mali@iums.ac.ir

نام و نام خانوادگی                                        عنوان شغلی

سرکار خانم خدیجه عباس نصب                مسئول امور مالی-اعتبارات

جناب آقای داوود رمضانی                       دریافت و پرداخت(حقوق و دستمزد)

جناب آقای حسین جانپرور                       رسیدگی و صدور سند

جناب آقای داریوش حسین پور                 مسئول درآمد

جناب آقای فریبرز چشانی                       کارشناس حسابداری

سر کار خانم مریم اوریات                       امین اموال

سرکار خانم مریم منتظری                       بایگانی

شرح وظایف:

مسئول امور مالی :

-ارجاع بدون تاخیر کار کارکنان

-آشنائی کامل بر قوانین مالی و بخشنامه ها و دستورالعملها

-آموزش کارکنان زیر مجموعه جهت آشنائی با مقررات و قوانین و دستورالعملها

-متن حسابها در پایان سال مالی و گزارش توزیع بودجه سال قبل به امورمالی دانشگاه در تاریخ مقرر.

-نظارت بر تامین اعتبار مخارج و هزینه های واحد .

-کنترل روزانه فروش قبوض درمانی با مبالغ واریزی به حساب بانک مرکزی

-نظارت برنحوه چگونگی هزینه های خدمات ارائه شده سرپائی و بستری بر اساس نرخ تعرفه های

تعیین شده .

-هزینه ها را پس از تکمیل اسناد مربوطه و مدارک مثبته بر اساس قوانین و مقررات جاری پرداخ نماید .

-پس از ابلاغ تخصیص نسبت اخذ وجه از امورمالی دانشگاه اقدام نماید .

-ورات قانونی کارکنان را به واحدهای مربوطه ارسال نماید.

-پس از حصول اطمینان از جهت اسناد و صورت های مالی و مکاتبات لیست به تائید آنها اقدام نماید

-اسناد مدارک مالی و قیوض درمانی را بدور از دسترس دیگران با حفظ اصول ایمنی و حفاظتی

نگهداری نماید

-از جهت اجرای ضوابط نگهداری اموال و برگشت وسایل و لوازم تعمیری توسط تدارکات اطمینان حاصل نماید.

-نظارت و کنترل حسابها و دفاتر مالی – اجرای صحیح بخشنامه ها و دستورالعملهای دانشگاه

-اسناد هزینه ها و تراز عملیاتی ماهانه را در موعد مقرر به امورمالی دانشگاه ارسال دارد

-ارائه بموقع لیست حقوقی در هر ماه به دفتر تشکیلات و بودجه

-واخواهی اسناد ارائه شده به امورمالی دانشگاه را در اسرع وقت رفع نماید.

دفترداری و رابط حسابداری تعهدی :

مسئول دفتر داری می بایست فردی باشد به اصول حسابداری دوبل و حسابداری دولتی آشنائی و

مهارت کامل داشته باشد .

عوامل عملکرد ی مسئول دفتر داری به شرح زیر می باشد »

- بر قوانین و دستورالعملهای مالی در ارتباط با دفتر داری مسلط باشد .

-امور جاری را بدون تاخیر انجام دهد

-از سر فصلهای دفتر کل و معین شناخت کامل داشته باشد

-از ثبت صحیح سر فصلهای هزینه در آمد در دفتر کل و معین در نامه و بانک اطمینان حاصل نماید .

-ثبت روزانه اسناد در دفاتر را روزانه کنترل نماید .

-از ثبت مانده حساب در ته چکها اطمینان حاصل نماید.

-از وجود ایمنی و حفاظت اوراق بهادار و دسته چکها و ته چکها و دفاتر اطمینان حاصل نماید

-نظارت لازم بر ثبت وجوه دریافتی و پرداختی از حسابهای بانکی در دفتر مربوطه.

-از موازنه تراز معین ، کل، اعتبارات در هر ماه اطمینان حاصل نماید .

-صورت مغایرات مانده حسابهای بانکی را با دفاتر ماهیانه کنترل و تارفع نقص پیگیری نماید .

-بر استخراج تراز دفتر کل ، معین - اعتبارات بطور ماهیانه نظارت نماید .

-تراز عملیاتی ماهیانه را حداکثر تا نیمه ماه بعد به سرپرست خود تحویل نماید.

-کلیه مکاتبات مربوط به کسورات قانونی را تادهم ماه بعد تهیه و ارسال نماید .

-پیش بینی لازم درخصوص تهیه دسته چک را بعمل آوردومکاتبات مربوطه راتنظیم نماید .

دریافت و پرداخت ( حقوق و دستمزد) :

مسئول دریافت و پرداخت می بایست بر همه دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره آگاهی کامل

داشته باشد:

-ثبت کلیه مغایرات احکام پرسنلی در فرمهای کامپیوتری

-ثبت ساعات اضافه کاری گواهی شده در فرمهای کامپیوتری

-ثبت روزهای ماموریت انجام شده و تائید شده توسط مدیریت در فرمهای کامپیو تر

-ارسال کلیه فرمهای مربوطه به شرکت طرف قرار داد جهت تهیه لیست های کامپیوتری

-چک لیستهای تحویلی از شرکت طرف قرار داد .

-اصلاح فرمها در صورت داشتن مغایرت

-پیگیری تحویل لیست های نهائی از شرکت طرف قرار داد

-درخواست مجوزلازم از رئیس امورمالی جهت واریزخالص حقوقی وغیره پرسنلی بهحساب

بستانکاری آنان نزد بانک عامل پرد

-تنظیم سند موقت بانکی برابر لیست بانکی ارائه شده بعنوان لیست و پرداخت خالص ( مزایای

کارمندان )

-پیگیری و تنظیم سند هزینه های پر

-پیگیری کسورات حقوقی و پیوست نمودن کسورات بر اسناد هزینه

-تنظیم اسناد هزینه های جاری با توجه به تائید مسئول رسیدگی و مسئول اعتبا

-تهیه فرم (45) خلاصه اسناد پس از تفکیک و ضمیمه نمودن کلیه مدارک مربوط به اسناد

-ثبت لیست حق الزحمه ولیستهای متفرقه که میبایست به حساب پرسنل واریز گردد درفرمهای

کامپیوتری

رسیدگی :

-مسئول رسیدگی اسناد هزینه می بایست به تمامی قوانین و دستورالعمل های صادره در خصوص

اسناد و مدارک ضمیمه سند آگاهی کامل داشته باشد:

-مسئول رسیدگی به اسناد می بایست فردی مستعد و آگاه باشد .

-رسیدگی به اسناد و هزینه شامل مراحل زیر می باشد :

-رسیدگی به اسناد مالی هزینه ای و تطبیق با قوانین و دستورالعمل های اجرائی

-رسیدگی به اسناد تنخواه گردان ، پیش پرداختها و علی الحساب ها و دستور العمل های مربوطه

-رسیدگی و بررسی قراردادهای منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی

-ثبت کلیه قراردادهای منعقده در سیستم نرم افزاری

-مطالعه بخشنامه ها ، موافقت نامه ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی

-تطبیق پرداختها با موافقت نامه های صادره بودجه تفضیلی دانشگاه

- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام

ذیربط

-انجام امور مربوط و رفع نقص واخواهی اسناد هزینه که از سوی امورمالی دانشگاه مورد ایراد قرار

می گیرد

-استعلام در مورد فاکتورهایی که نیاز به تعیین قیمت مصوب در قیمتهای بازار در پرداختهای اداری

باشد

-انجام مکاتبات لازم در زمینه های مختلف در صورت نیاز

-بررسی اسناد رفع واخواهی شده اسناد هزینه ای مراکز و ستاد

اعتبارات :

مسئول اعتبارات هزینه می بایست به تمامی قوانین و دستورالعملهای صادره در خصوص تامین اعتبار

نمودن اسناد هزینه آگاهی داشته باشد که شامل مراحل زیر است :

-کنترل براعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار

-جذب منابع بودجه ای از اعتبارات دانشگاه به وسیله صدور درخواست وجه

- نظارت و کنترل به کلیه وجوهات دریافتی از امورمالی دانشگاه و مطابقت آن با دفتر اعتبارات واحد

-تامین اعتبارات اسناد هزینه ای مالی

-کنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزینه

- نظارت ، کنترل و هماهنگی لازم در ارتباط با مانده برنامه های اعتبارات و تطبیق آن با واحد دفتر

داری و تنظیم حسابها

-تراز اعتبارات ماهانه و ارائه گزارش به مدیریت محترم شبکه

- تهیه جدول اعتبارات کلیه بودجه های شبکه از قبیل جاری ، اختصاصی ، عمرانی در ردیف های

ابلاغی

- ثبت ، تطبیق و کنترل کلیه اسناد هزینه با برنامه های مصوب و تخصیص ابلاغی

در آمد :

-دریافت قبوض از دانشگاه و توزیع قبوض به واحدهای درمانی تحت پوشش .

-پیگیری فیش های بانکی حاصل از فروش قبوض به حساب تمرکز غیر قابل برداشت تا حصول نتیجه

-بررسی تنخواه قبوض درمانی و نظارت کامل بر توزیع قبوض دریافتی از مراجعین به واحدهای

درمانی .

-پیگیری انتقال وجوه به حساب خزانه در پایان هر ماه .

-کنترل فیش هایدریافتی از واحد ها با صورت حساب بانک تمرکز

-مکاتبه با دانشگاه مبنی بردرخواست وجه درآمد به حساب در آمد واحد .

-تهیه و تنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرار داد و ارسال صورت حسابها تا دهم هر ماه

-پیگیری وصول مبلغ صورت حسابهای ارسالی موسسات طرف قرارداد .

-کنترل و نظارت بر تنظیم صورت حسابها تا جائی که کسورات به حداقل برسد .

-تنظیم اسناد مربوط به دریافت قبوض و تنخواه قبوض واحدها – انتقال وجوه به حساب خزانه و تنظیم

اسناد و صورت حسابهای ارسالی و وصولی موسسات طرف قرارداد .

اموال :

-نظارت و کنترل کلیه اموال منقول و غیر منقول واحد .

-ثبت کلیه اموال منقول و غیر منقول در دفاتر مربوطه .

-کنترل بر ورود و خروج اموال از واحد .

-پیگیری و جمع آوری اموال مازاد و اسقاطی و مکاتبه لازم جهت تعیین تکلیف اموال مذکور و اخذ مجوز

فروش یا انتقال به دانشگاه .

-گزارش اموال موجود منقول و غیر منقول هر ماه 6 ماه به رئیس امور مالی و ذیحسابی دانشگاه .

-تهیه لیست اموال در هر اطاق و نصب آن در اطاقهای مربوطه .

-پیگیری اموال مسروقه و ارائه گزارش های مربوطه تا حصول نتیجه .

-حفظ و حراست از بیت المال

- بررسی و نظارت بر حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول

-تهیه پرونده جهت اموال منقول و غیر منقول بنحوی که دسترسی به آنها به سادگی صورت پذیرد .

بایگانی اسناد مالی :

مسئول بایگانی اسناد می بایست فردی باشد که به اصول بایگانی اسناد و مدارک آشنائی کامل

داشته باشد.

-تحویل اسناد هزینه های انجام شده از مسئول صدور چک بطوریکه به هیچ ارزی در پایان هر ماه با

توجه به شماره دفتر صدور ارز باقی نمانده باشد.

-کنترل و پیگیری اسناد تحویلی از مسئول صدور چک در صورتیکه ارزی را تحویل نگرفته باشد بلافاصله

رئیس امور مالی را مطلع نماید.

-تفکیک اسناد هزینه های انجام شده و تحویل اسناد جهت تنظیم 45 به دریافت و پرداخت

-بایگانی کلیه احکام و مکاتبات پرسنل واحد بصورت پرونده که دسترسی به آنها کاملا" آسان باشد.

-همکاری لازم با رئیس امور مالی در خصوص تهیه وتنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرارداد

( درمانی )

-تهیه و تنظیم سیاهه کسورات قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه به رئیس امور مالی

-پیگیری و توزیع مکاتبات وارده وصادره از امور مالی

-همکاری با دریافت و پرداخت در خصوص تنظیم مفاصا حسابهای صادره اشخاص

-بایگانی مکاتبات موسسات و شرکت های طرف قرارداد واحد بنحویکه دسترسی سریع و بموقع به

مکاتبات در اسرع وقت صورت پذیرد .


دفعات مشاهده: 1329 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر