دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

دستورالعمل های مراقبت بالینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
راهنمای طبابت بالینی لوسمی میلوئیدی مزمن:
    راهنمای طبابت بالینی (تشخیص ، مراقبت و درمان) بیماری لوسمی میلوئیدی مزمن (CML) در ایران
     راهکار طبابت بالینی تشخیص ، مراقبت و درمان بیماری لوسمی میلوئیدی مزمن در ایران
استانداردهای اپتومتری:
     تعیین وضعیت انکساری چشم
     درمان با عینک
     فیت انواع عینک
     تعمیر و تنظیم عینک
     درمان کم بینایی توسط وسایل کمک بینایی غیر اپتیکی و اپتیکی ساده نظیر ذره بین
     درمان کم بینایی به کمک وسایل کمک بینایی تلسکوپی و سایر سیستم های مرکب و پیشرفته
     معاینه عمومی اپتومتری
راهنمای طبابت بالینی تشخیص و درمان کاتاراکت بالغین:
     راهنمای طبابت بالینی کاتاراکت بالغین
راهنمای طبابت بالینی رتینوپاتی دیابتی:
     راهنمای بالینی رتینوپاتی دیابتی
     راهکار طبابت بالینی رتینوپاتی دیابتی بومی شده برای جمعیت ایرانی
استانداردهای قلب و عروق:
      آنژیوپلاستی آنتگرید CTO
      آنژیوپلاستی رتروگرید CTO
     آنژیوپلاستی رتروگرید از طریق عروق دست یا پدال
     اکوکاردیوگرافی از راه مری
      راهکار طبابت بالینی مدیریت آنژین صدری پایدار
      سیاست بالینی تعویض قوس آئورت
      سیاست بالینی دستگاه کمک قلبی
      سیاست بالینی درمان هماهنگ سازی دوباره قلب
      سیاست بالینی ترمیم آنوریسم داخل عروقی
      سیاست بالینی ترمیم داخل عروقی آئورت توراسیک
      سیاست بالینی ترانس کانتر کاشت دریچه ریوری
      سیاست بالینی کوارکتوپلاستی
      سیاست بالینی روش بستن آپانداژ دهلیز چپ
     سیاست بالینی فناوری های بستن نشت دریچه ای
     سیاست بالینی استنت گذاری وریدی
     سیاست بالینی کاردیوتردفیبریلاتور کاشتنی
استانداردهای بازتوانی قلبی:
      بازتوانی قلب داخل بخش بستری
      بازتوانی قلب فاز نگهدارنده
      شناسنامه خدمات بازتوانی قلب خارج از بخش بستری
راهنمای طبابت بالینی مدیریت نارسائی مزمن قلبی:
     راهنمای بالینی مدیریت نارسائی قلب مزمن
راهنمای طبابت بالینی آسیبهای چشمی:
    راهنمای بالینی &q