شکایات واحد غذایی
[ برگشت به فرم ]

فرآوری شده در کارخانه

- مشخصات فردی
1 نام و نام خانوادگی: *
2 پست الکترونیک: *
3 شماره تلفن: *
- مشخصات محصول
4 نام تجاری:
5 نام تجاری محصول:
6 شماره پروانه ساخت:
7 تاریخ تولید:

لطفا تاریخ را به شمسى وارد کنید:

8 تاریخ انقضاء:

لطفا تاریخ را به شمسى وارد کنید:

9 سری ساخت:
10 نام کارخانه تولیدکننده:
11 موضوع شکایت: